Zamknij okno Drukuj dokument

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (...)

                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                                                                                                                                 do Zarządzenia nr 2/2009

                                                                                                                                                    Dyrektora Miejskiego Ośrodka                       Pomocy Społecznej w Lubaniu

                                                                                                                                                    z dnia 20.01.2009r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU


Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze  w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 1

Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor MOPS Lubań w formie Zarządzenia.

2. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Rozdział III

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 3

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w  siedzibie MOPS Lubań.

2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m. in:

a) Mediach lokalnych,

b) Powiatowym Urzędzie Pracy.

3. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska,

c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie
z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne,
a które dodatkowe,

d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku ,

e) wskazanie wymaganych dokumentów,

f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów

3. Ogłoszenie o naborze będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez
10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania.

Rozdział IV

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 4

1.  Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w MOPS Lubań.

 

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się przede wszystkim:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z rozporządzeniem MPIPS z 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późń. zm.),

h) oryginał zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór,

i)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko  i tylko w formie pisemnej.

 

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

Rozdział V

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 5

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem wstępnej selekcji  jest wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowanie do następnego etapu rekrutacji oraz  zatrudnienia kandydata.

 

Rozdział VI

Selekcja końcowa kandydatów

§ 6

1. Na selekcję końcową składają się:

a) test kwalifikacyjny,

b) rozmowa kwalifikacyjna.

2. Przed przystąpieniem do selekcji końcowej Komisja Rekrutacyjna ustala minimalny limit punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na wolne stanowisko.

Test kwalifikacyjny

§ 7

1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2. Pytania w formie testów przygotowuje Komisja Rekrutacyjna, przed przeprowadzeniem testu.  Zestaw pytań winien zwierać pytania dot. :

- wiedzy specjalistycznej dot. wolnego stanowiska pracy ,

- w przypadku naboru na stanowisko kierownicze dodatkowo pytania dot. zarządzania 

  zespołem ludzkim.

3. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową ustaloną

wcześniej przez Komisję Rekrutacyjną.

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 8

1.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d) cele zawodowe kandydata.

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty
w skali od 0 do 10.

Rozdział VII

Ogłoszenie wyników

§ 9

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej łącznie.

Rozdział VIII

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 10

1.Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.Protokół zawiera w szczególności:

a) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

c) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru,

e) skład komisji przeprowadzającej nabór.

3. Wzór  protokołu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX

Informacja o wynikach naboru

§ 11

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej MOPS Lubań oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska,

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru  albo uzasadnienie nieroztrzygnięcia naboru na stanowisko.

3. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 i nr 3  do niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział X

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 12

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik Nr 1 (48.4kB)    
Załącznik Nr 2 (20.5kB)    
Załącznik Nr 3 (15.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2009-02-10 14:44:37
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2009-02-10 14:50:45
Ostatnia zmiana:2009-02-10 14:58:29
Ilość wyświetleń:9742