Zamknij okno Drukuj dokument

Nowy artykuł

                                                                              ZARZĄDZENIE Nr 41/2009

                                                               DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

                                                                              SPOŁECZNEJ W LUBANIU

                                                                              z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków         strukturalnych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U  z  2006 r. nr 115, poz. 781 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra finansów z 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz. U z 2007, nr 209, poz.1511) zarządzam co następuje:

                                                                                              § 1

Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaniu dokonują kierownicy działów potwierdzający prawidłowość merytoryczną dokonanego wydatku.

                                                                                              § 2.

1.       Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia należy przyjmować wyłącznie wydatki tej jednostki, która  poniosła ostateczny koszt realizacji zadania.

2.       Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

3.       Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom z tematami priorytetowymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem  i wpisać na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku( faktura lub inny równoważny dokument księgowy).  Na fakturach lub innych równoważnych dokumentach księgowych niezaliczonych do wydatków strukturalnych  w miejsce kodu i wartości należy wpisać „ 0”.

4.       Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu klasyfikowania wydatków strukturalnych według poniższego wzoru.

 

Wydatek zakwalifikowano do wydatku

strukturalnego w wysokości………………

Kod ………………………………………………..

………………………   …………………………………

         ( data )              ( podpis  pracownika)

 

 

5.       Dział księgowości MOPS dokonuje rejestracji wydatków strukturalnych według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym 950 „ Wydatki strukturalne” stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. z 2006, nr 142 poz. 1020 z póżn.zm).

§3

Sprawozdanie Rb-WS roczne o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za dany okres sprawozdawczy sporządza dział księgowości MOPS w celu przekazania do Urzędu Miasta Lubań w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

                                                                                              § 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu księgowemu.

                                                                                              § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 r.

                                                                                               

Dyrektor MOPS

Beata Jurak

Metadane

Źródło informacji:Artur Bełzowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Bełzowski
Data wprowadzenia:2010-02-04 10:23:32
Opublikował:Artur Bełzowski
Data publikacji:2010-02-04 10:26:07
Ostatnia zmiana:2010-02-04 10:26:25
Ilość wyświetleń:3288