Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 2/12 w sprawie spisu z natury w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

ZARZĄDZENIE DYREKTORA  2/12

Z DNIA :  05 stycznia 2012r.

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1.      Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

............Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu..................................................

2.      Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza)

...zdawczo-odbiorcza  ...zdający :…Wawrzyniak Ewa...przyjmujący: Urbanowicz Katarzyna...........

3.      Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego

....................gotówka, czeki i bony oraz paczki............................................................

4.      Termin rozpoczęcia ...13.01.2012r........., zakończenia ....13.01.2012r……...... spisu z natury.

5.      Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1.      Przewodniczący ...Krystkiewicz Mariola.................................................

2.      Członek .................Kowalów Iwona.......................................................

3.      Członek .... ……...Bogdanowicz Bożena................................................

4.      Członek.................Pleszkun Małgorzata..................................................

5.      Członek….............Ciszak-Ren Anna……………………………...…..

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

6.      Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień ........13.01.2012r……….............

7.      Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

8.      Arkusze spisu wypełnia się w  2  egzemplarzach

9.      W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

10.  Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

11.  Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.

12.  Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

o    oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

o    przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

o    uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

13.  Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

14.  Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

15.  Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym przypada termin inwentaryzacji.

16.  Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

17.  Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18.  Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

19.  Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

20.  Zarządzenie obowiązuje od dnia ...05 stycznia 2012r.........

21.  Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna

 

                                                                                                             Dyrektor MOPS

                     Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-01-26 13:31:54
Opublikował:Teresa Kisiel
Data publikacji:2012-01-26 13:41:45
Ostatnia zmiana:2012-04-02 10:49:47
Ilość wyświetleń:2612