Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK NA PPOTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU

                                                                 

     

 Lubań, 20.07.2012 r.

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                             MOPS/D/341- 4 /12

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

(woj. dolnośląskie) zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia

 oferty w postępowaniu pn.: “DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW

 EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK

NA POTRZEBY PROJEKTU „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” W 2012 ROKU

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

w oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest:

                                                                     

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na rzecz Zamawiającego:

a)                  Tonery:

-        toner do Xerox DocuPrint P 8ex oryginalny lub zamiennik – 1 sztuka,

-        toner Brother TN-135BK oryginalny lub zamiennik – 1 sztuka

b)                  Artykuły biurowe:

-        skoroszyt A4, plastikowy, przednia okładka przezroczysta twarda, tylna kolorowa, papierowy pasek do podpisu, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, kolor: czerwony, niebieski lub żółty -  20 sztuk

-        płyta CD-R – 10 sztuk

-        plastikowe pudełko (opakowanie) slim na pojedyńcze płyty CD - 10 sztuk

-        papier wizytówkowy 230 g/m2 do wydruku wizytówek, zaproszeń, itp., jednokolorowy kolor ecru, opakowanie 20 arkuszy format A4 - 2 opakowania

-        papier biały, format A4 do wydruków kolorowych, uniwersalny o gramaturze minimum 80 g/m2, do stosowania w kolorowych kserokopiarkach, drukarkach laserowych, atramentowych oraz faksach, pakowany po 500 arkuszy - 10 ryz

2.      Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.      Zamówienie niniejsze składa się z dwóch następujących części:

a)      tonery,

b)      artykuły biurowe,

      Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne lub równoważne, służące do tego samego celu, o parametrach takich samych lub lepszych, jakie zostały opisane w specyfikacji technicznej oryginalnego materiału eksploatacyjnego (wydajność i jakość wydruku), kompatybilne ze sprzętem do którego są zamówione, fabrycznie nowe, bez śladów używania       i uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, pełnowartościowe. Na opakowaniu powinien być naniesiony opis jednoznacznie identyfikujący produkt jak również typ i model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony. Materiały eksploatacyjne powinny posiadać termin ważności - minimalny okres przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

      Oferent powinien podać pełną nazwę zarówno materiałów biurowych jak  i eksploatacyjnych oraz symbol (jeżeli taki występuje w nazwie).

     

4.      Realizacja poszczególnych części zamówienia obejmuje dostawę artykułów biurowych oraz  tonerów dla MOPS w Lubaniu. Dostawa do pokoju nr 10/11 (II piętro) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Lompy 1 w Lubaniu.

 

5.      Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 3 sierpnia 2012 r.

 

6.      Informacje o sposobie przygotowania oferty

a)      Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (woj. dolnośląskie)

Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

Oferta w postępowaniu na Wykonanie materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby projektu „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” W 2012 ROKU – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2012 r. godz. 1200

 

b)      Ofertę należy składać  osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert) do siedziby Zamawiającego.

c)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7.      Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2012r. do godz. 1200.

8.      Sposób określenia ceny

1.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

2.      W ofercie należy ująć koszty dostawy towaru do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, Plac Lompy 1, pokój nr 10/11, II piętro.

3.      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

9.      Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.

 

10.  Informacje ogólne                                                 

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi  oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75 6464496.

 

 

 

                                                            W imieniu Zamawiającego

                                                            Dyrektor MOPS w Lubaniu

                                                            Beata Jurak

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

 

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty (1.1MB)    
załącznik nr 1 - oferta (150.6kB)    
załącznik nr 1 - oferta (136kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-07-20 16:37:50
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-07-20 16:55:39
Ostatnia zmiana:2012-07-24 08:07:22
Ilość wyświetleń:2828