Zamknij okno Drukuj dokument

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

 

Informacje ogólne

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 

1.      Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

2.      Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

3.      Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

·  900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

·  1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

·  1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

4.      Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za wynosi:

·  dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,22 zł miesięcznie;

·  dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,58 zł miesięcznie;

·  dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.

 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 

·  w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ;

·  na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej;

·  na własny rachunek bankowy.

 

Wymagane dokumenty

 

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

·  kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej)oryginał do wglądu;

·  kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), oryginał do wglądu;

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1, pokój 4a, w poniedziałek, środę, czwartek od godziny 7:30 do 15:30, we wtorek od godziny 7:30 do 17:00 w piątek od godziny 7:30 do 14:00.

Informacje udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem telefonu75 646 44 23.

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

·  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

·  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 180).

·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn.zm.).

 

Załączniki

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (16.4kB)    
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (127.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2013-12-30 12:33:44
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2013-12-30 12:37:02
Ostatnia zmiana:2017-05-22 11:51:59
Ilość wyświetleń:6510