Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 31/14 w sprawie sporządzenia spisu z natury.

...................................

(pieczątka jednostki)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

NR   31 /14    z dnia  17   listopada  2014r.

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1.      Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

......Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.........................................................................

2.      Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza)

..................................................okresowa...........................................................................................

3.      Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego

.....środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały, ...................

4.      Termin rozpoczęcia ...01.12.2014r......, zakończenia ....23.12.2014r…….. spisu z natury.

5.      Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1.      Przewodniczący ....Krystkiewicz Mariola.....................................................................................

2.      Członek ..Kłobut Edyta.. ………………………………..............................................................

3.      Członek ..Ciszak-Ren Anna……………………………………………………………………

4.      Członek ..Setera Katarzyna……………………………………...................................................

5.      Członek ..Pleszkun Małgorzata………………………………………………………………..

6.      Członek....Podbielska Elżbieta…..................................................................................................

7.      Członek…Cerkanowicz Lucyna………………………………………………………………..

8.      Członek…Kozak Bernardeta………………………………...… …………………..…...……..

9.      Członek ..Partyka Izabela……………………………………………………………...

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

6.      Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień .....30 listopada 2014r..............

7.      Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

8.      Arkusze spisu wypełnia się w  2  egzemplarzach

9.      W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

10.  Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

11.  Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.

12.  Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

o    oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

o    przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

o    uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

13.  Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

14.  Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

15.  Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym przypada termin inwentaryzacji.

16.  Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

17.  Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18.  Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

19.  Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

20.  Zarządzenie obowiązuje od dnia .....17 11. 2014r..........

21.  Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna

 

Dyrektor MOPS

                                                                                                 Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2014-11-19 12:17:13
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2014-11-19 12:18:11
Ostatnia zmiana:2014-11-19 12:18:22
Ilość wyświetleń:1721