Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 4/15 w sprawie: przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych gminy na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Lubań.

Zarządzenie nr 4/2015

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 11.02.2015 roku

 

w sprawie terminów przekazywania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych gminy na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Lubań.

Na podstawie  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 289), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Polecam rozliczać zgromadzone w jednostce dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych na dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego uwzględniając odpowiednie zapisy ustaw.

                                                           § 2.

Jednostka dokonuje rozliczenia zgromadzonych dochodów według stanu środków na:

1)      10 dzień miesiąca – w terminie do dnia 13 danego miesiąca,

2)      20 dzień miesiąca w terminie do dnia 23 danego miesiąca (dochody uzyskane po tej dacie winny być rozliczone do następnego okresu).

Ustalone wielkości przekazuje się na rachunek Gminy Miejskiej Lubań wyodrębniony analitycznie  celów obsługi dochodów.

                                                           § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu .

 

                                                           § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Dyrektor MOPS

                                                                                                  Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-02-13 10:07:13
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-02-13 10:08:15
Ostatnia zmiana:2015-02-13 10:09:13
Ilość wyświetleń:1695