Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 21/15 w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Zarządzenie Nr 21/2015

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 30 kwietnia 2015 roku


w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w LubaniuNa podstawie art. 772 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) oraz 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) zarządzam, co następuje:


I. Postanowienia ogólne


§ 1


Niniejszy regulamin ustala zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.


§ 2


 1. Niniejszy regulamin określa:

 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników,

 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

 3. warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,

 4. warunki przyznawania dodatku za pracę w godzinach nocnych,

 5. zasady przyznawania nagród,

 6. warunki przyznawania i sposób wypłacania premii.

 1. Warunki i sposób przyznawania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.


§ 3


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

 2. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786),

 3. pracodawcy - rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu (dalej: MOPS),

 4. Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,

 5. pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu na podstawie umowy o pracę,

 6. kierowniku - rozumie się przez to kierownika działu określonego w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,

 7. budżecie - rozumie się przez to plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,

 8. regulaminie - rozumie się przez to Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,


II. Wymagania kwalifikacyjne pracowników


§ 4


Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu oraz w załączniku nr 1 do regulaminu.


III. Szczegółowe warunki wynagradzania


§ 5


 1. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,

 2. dodatek za wieloletnią pracę,

 3. dodatek za pracę w porze nocnej,

 4. premia regulaminowa,

 5. dodatek do wynagrodzenia pracownikom socjalnym,

 6. nagroda jubileuszowa,

 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

 8. jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

 9. odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192).

 1. Pracodawca może przyznać pracownikom:

 1. dodatek funkcyjny,

 2. dodatek specjalny dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

 3. premię uznaniową dla pracowników pomocniczych i obsługi,

 4. nagrodę.


§ 6

 1. Dyrektorowi wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe składniki wynagrodzenia ustala Burmistrz Miasta Lubań.

 2. Pozostałym pracownikom wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia ustala Dyrektor.


§ 7


 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest stosowne do zajmowanego stanowiska, zaszeregowania i posiadanych kwalifikacji, określonych w tabeli stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Stawki minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego dla danej kategorii zaszeregowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu.


§ 8


  Dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę przysługują na warunkach i w wysokości określonej w art. 38 ustawy.


§ 9

 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej jego wynagrodzenia zasadniczego, obliczonej na podstawie ust. 3.

 2. Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.


IV. Warunki i sposób przyznawania dodatku pracownikom socjalnym


§ 10


 1. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).

 2. Dodatek przysługuje za miesiące, za które wypłaca się wynagrodzenie. W przypadku zatrudnienia w mniejszym niż pełny etat wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

 3. Wysokość dodatku zmniejsza się o jedną trzydziestą część tego dodatku za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


V. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego


§ 11


 1. Dodatek funkcyjny może zostać przyznany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu.

 2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikom zatrudnionym na następujących stanowiskach:

 1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora,

 2. główny księgowy, zastępca głównego księgowego,

 3. kierownik działu, zastępca kierownika działu,

 4. radca prawny.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego zależy od wielkości kierowanego działu oraz złożoności wykonywanych zadań, i wynosi:

 1. dla Dyrektora – do 70% jego wynagrodzenia zasadniczego,

 2. dla Zastępcy Dyrektora, głównego księgowego, zastępcy głównego księgowego, kierownika działu, zastępcy kierownika działu i radcy prawnego – do 50% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.


VI. Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego


§ 12


 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań Dyrektor może przyznać pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, dodatek specjalny. Dodatek specjalny ma charakter uznaniowy.

 2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

 3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

 4. Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy, spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być zwiększony ponad wysokość określoną w ust. 3, z zachowaniem procedury, o której mowa w § 12.

 6. Decyzję o przyznaniu dodatku specjalnego dla Dyrektora podejmuje Burmistrz Miasta Lubań, na wniosek Naczelnika wydziału sprawującego merytoryczny nadzór nad działalnością jednostki.

 7. Z wnioskiem o przyznanie dodatku specjalnego występuje bezpośredni przełożony, z zastrzeżeniem ust. 8. Formularz wniosku o przyznanie dodatku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

 8. Dyrektor może przyznać dodatek specjalny dla Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, kierownika działu, radcy prawnego i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. administracji bez konieczności złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7. Wzór uzasadnienia przyznania dodatku specjalnego stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

VII. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii


§ 13


 1. Dla wszystkich pracowników tworzy się, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz premiowy z przeznaczeniem na wypłatę premii regulaminowej.

 2. Pracownicy otrzymują premię regulaminową za wykonywanie zadań:

 1. wynikających z ich zakresu czynności,

 2. wywiązywania się w sposób należyty z powierzonych im obowiązków,

 3. przestrzeganie przepisów o dyscyplinie pracy oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Wysokość premii regulaminowej dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony ustala się w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby , bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego premia regulaminowa nie przysługuje.

 3. Premia regulaminowa wypłacana jest w okresach 1-miesięcznych wraz z wynagrodzeniem za pracę.

 4. Premia regulaminowa może ulec obniżeniu w następujących przypadkach:

 1. nie spełnienia przez pracownika któregokolwiek z wymogów ust. 2 - premia ulega obniżeniu co najmniej o 10%,

 2. spóźniania się pracownika do pracy lub wcześniejszego opuszczania miejsca pracy - premia ulega obniżeniu co najmniej o 5% za każdy udokumentowany przypadek,

 3. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy - premia ulega obniżeniu co najmniej o 15% za każdy dzień nieobecności.

 1. Pracownik może być pozbawiony premii regulaminowej za:

  1. zagarnięcie mienia lub spowodowanie szkody w mieniu pracodawcy,

  2. rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

  3. spożywanie alkoholu w czasie pracy lub przebywanie w miejscu pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości,

  4. rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 2. Pracownikowi przysługuje prawo uzyskania informacji dotyczącej wysokości przyznanej premii regulaminowej. O pozbawieniu lub obniżeniu premii regulaminowej pracownik jest informowany na piśmie.

 3. Dyrektorowi premia regulaminowa nie przysługuje.

§ 14


 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi mogą otrzymywać dodatkowo premię uznaniową w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego w następujących przypadkach:

 1. z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych,

 2. z tytułu czasowego powierzenia dodatkowych zadań,

 1. Premia uznaniowa jest wypłacana w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

 1. Decyzję w sprawie przyznania premii uznaniowej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomocniczym podejmuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora na wniosek kierownika działu. Wniosek ten musi być zaopiniowany przez Głównego Księgowego. Wzór wniosku o przyznanie premii uznaniowej stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

 2. Decyzję w sprawie przyznania premii uznaniowej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku obsługi podejmuje Dyrektor na wniosek Zastępcy Dyrektora. Decyzja ta musi być zaopiniowana przez Głównego Księgowego. Wzór uzasadnienia przyznania premii uznaniowej stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, w razie nieobecności kierownika działu lub Zastępcy Dyrektora, decyzję w sprawie przyznania premii uznaniowej podejmuje Dyrektor bez wniosku. Decyzja wymaga uzasadnienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu.


VIII. Zasady przyznawania nagród


§ 15


 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pomocniczych oraz obsługi, tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz nagród.

 2. Wysokość funduszu nagród ustala się w wysokości do 5%, planowanej na każdy rok budżetowy, sumy wynagrodzeń osobowych bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

 3. W uzasadnionych przypadkach fundusz nagród może być podwyższony przez Dyrektora.


§ 16


 1. Dyrektor może przyznać:

 1. nagrodę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

 2. nagrodę roczną,

 3. nagrodę uznaniową.

 1. Dyrektor może przyznać nagrody, o których mowa w ust. 1, w oparciu o:

 1. ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,

 2. charakter i stopień złożoności oraz trudności wykonywanych zadań,

 3. dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków,

 4. działania usprawniające na stanowisku pracy,

 5. przejawianie inicjatywy i samodzielności (innowacyjności),

 6. wzorowe wypełnianie obowiązków,

 7. staż pracy w MOPS.

 1. Nagrody przyznawane są pod warunkiem posiadania odpowiednich środków w budżecie.


§ 17


 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje bezpośredni przełożony, z zastrzeżeniem ust. 2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.

 2. Dyrektor może przyznać nagrodę dla Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, kierownika działu, radcy prawnego i pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. administracji bez konieczności złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Wzór uzasadnienia przyznania nagrody stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.

 3. Decyzję o przyznaniu nagrody dla Dyrektora podejmuje Burmistrz Miasta Lubań, na wniosek Naczelnika wydziału sprawującego merytoryczny nadzór nad działalnością jednostki.

 4. Wnioski o nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składa się do 31 października każdego roku. Decyzję w sprawie przyznania nagród Dyrektor podejmuje do 15 listopada danego roku.

 5. Wnioski o nagrody roczne składa się w terminie do 15 grudnia każdego roku, a decyzję co do przyznania nagrody Dyrektor podejmuje do 27 grudnia danego roku.IX. Postanowienia końcowe


§ 18


W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Kodeksu pracy oraz inne obowiązujące przepisy prawa.


§ 19


Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane do jego akt osobowych.


§ 20


Regulamin wynagradzania został uzgodniony z działającą w MOPS zakładową organizacją związkową.


§ 21


Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na samodzielnym stanowisku ds. administracji.


§ 22


Traci moc Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.


§ 23


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości podczas ogólnego zebrania pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2015 roku.                                                                                               p. o. Dyrektora

                                                                                               Aneta Szpytma

Załączniki

Złączniki nr.1 do Regulaminu Wynagradzania (386.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-05-18 13:06:02
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-05-18 13:08:57
Ostatnia zmiana:2015-05-18 13:09:12
Ilość wyświetleń:4211