Zamknij okno Drukuj dokument

Karta Dużej Rodziny

Przepisy prawne:

W dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 23 grudnia 2014r. poz. 1863  opublikowana została Ustawa  z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej  Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.


Zgodnie z uchwałą rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:


1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;


2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;


3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;


4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:


- w wieku do ukończenia 18.roku życia;


- w wieku do ukończenia 25.roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w
szkole lub szkole wyższej;


-bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.

Karty Dużej Rodziny w Lubaniu przyznaje Pani Aneta Szpytma pełniąca obowiązki Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. Wniosek o przyznanie Karty, uchwała Nr 85 Rady Ministrów oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. dostępne jest na stronie www.miastoluban.pl/mops w zakładce pliki 
do pobrania/świadczenia rodzinne i w załączniku niniejszej strony. Wniosek jest także dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1. pokój 3a. w godzinach 7.30 – 10 .00 oraz 14.00- 15.30.

Pełna lista partnerów Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu ul. Plac Lompy 1, w pokoju 3a, w godzinach 7.30 – 10 .00 oraz 14.00- 15.30.

 

Załączniki

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (106.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-05-27 10:45:24
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-05-27 11:15:51
Ostatnia zmiana:2015-05-27 11:15:55
Ilość wyświetleń:3501