Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 24/15 w sprawie: Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Zarządzenie Nr 24/15

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

z dnia 15.05.2015 r.

 

w sprawie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, zwaną dalej „Wypożyczalnią”.

 

§ 2

 

  1. Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego następuje na podstawie umowy użyczenia, której wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przyjmowanie do Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego nowego, jak i powracającego od Biorącego do używania, powinno zostać poprzedzone sprawdzeniem, czy sprzęt rehabilitacyjny nie jest uszkodzony lub zniszczony. Odpowiedzialny za to jest pracownik, któremu powierzono prowadzenie Wypożyczalni.
  3. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu należy dokonywać na podstawie następujących dokumentów:

1)      dowód MT,

2)      dowód PZ.

  1. Dowód MT stanowi podstawę wydania Biorącemu do używania sprzętu rehabilitacyjnego przez pracownika, któremu powierzono prowadzenie Wypożyczalni. Pracownik, któremu powierzono prowadzenie Wypożyczalni, w tym samym dniu przekazuje do zaksięgowania dowód MT.
  2. W dowodzie MT pracownik, któremu powierzono prowadzenie Wypożyczalni, dokonuje wpisu dotyczącego liczby wydanego sprzętu rehabilitacyjnego, imię i nazwisko osoby, której wydano sprzęt rehabilitacyjny, oraz adres zamieszkania. Dowód wydania podpisuje pracownik, któremu powierzono prowadzenie Wypożyczalni, oraz osoba, która w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu podpisała umowę użyczenia.
  3. W dniu wydania sprzętu rehabilitacyjnego spisuje się protokół wydania sprzętu rehabilitacyjnego, który podpisuje osoba, która w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu podpisała umowę użyczenia, oraz Biorący do używania. Wzór protokołu stanowi załącznik numer 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. W dniu wydania sprzętu rehabilitacyjnego Biorący do używania podpisuje stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 3 do niniejszego zarządzenia.
  5. Dowodem PZ przyjmuje się nowy sprzęt rehabilitacyjny, jak i sprzęt, który ponownie powraca na stan Wypożyczalni.
  6. W dniu zdania sprzętu rehabilitacyjnego Biorący do używania podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisuje osoba, która w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu podpisała umowę użyczenia, oraz Biorący do używania. Wzór protokołu stanowi załącznik numer 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wprowadza się Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, normujący zasady użyczania sprzętu rehabilitacyjnego Biorącym do używania, który stanowi załącznik numer 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie powierzam Głównemu księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz pracownikowi, któremu powierzono prowadzenie Wypożyczalni.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 6

 

Traci moc zarządzenie nr 12/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej.

 

 

p.o. Dyrektor MOPS

Aneta Szpytma

Załączniki

Załącznik nr. 1 (62.9kB)    
Załącznik nr. 2 (45.1kB)    
Załącznik nr. 3 (47.4kB)    
Załącznik nr. 4 (44.7kB)    
Załącznik nr. 5 (62.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Cerkanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Cerkanowicz
Data wprowadzenia:2015-05-27 11:45:56
Opublikował:Paweł Cerkanowicz
Data publikacji:2015-05-27 11:46:22
Ostatnia zmiana:2015-05-27 11:47:13
Ilość wyświetleń:1559