Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 47/15 w sprawie: inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej pomieszczeń

...................................

(pieczątka jednostki)

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 47/15

 Z DNIA : 25 sierpnia 2015r.

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1.      Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu..........................................................................

2.      Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza)

zdawczo-odbiorcza w pok.4a (kantorek).zdający: Sklizmunt Justyna, Cerkanowicz Paweł

przyjmujący: Choroszy Jarosław…………………………………………..……………

3.      Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego:  środki trwałe, pozostałe środki trwałe.

4.      Termin rozpoczęcia 01.09.2015r, zakończenia 01.09.2015r. spisu z natury.

5.      Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1.      Przewodniczący Pleszkun Małgorzata........................................................................................

2.      Członek Setera Katarzyna..........................................................................................................

3.      Członek Gilewska Jolanta..........................................................................................................

4.      Członek Piwowarek Marzena………………………………………………..…………………………

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

6.      Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.08.2015r……….....................

7.      Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

8.      Arkusze spisu wypełnia się w 2 egzemplarzach

9.      W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

10.  Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

11.  Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.

12.  Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

o    oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

o    przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

o    uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

13.  Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

14.  Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

15.  Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym przypada termin inwentaryzacji.

16.  Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

17.  Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

18.  Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

19.  Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

20.  Zarządzenie obowiązuje od dnia ...25.08.2015r.........

21.  Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................

(pieczątka jednostki)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 46/15

   Z DNIA :  25  sierpnia  2015r.

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

2.      Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

.....Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu...........................................................................

3.      Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza)

...zdawczo-odbiorcza   w pok. Nr 10-11...zdający:  Bogdanowicz Bożena, Karaczun Justyna, Sklizmunt Justyna, Cerkanowicz Paweł ...przyjmujący: Bogdanowicz Bożena, Karaczum Justyna, Sklizmunt Justyna, Denisiuk Monika, Choroszy Jarosław…………………………………………

4.      Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego:  środki trwałe, pozostałe środki trwałe......

5.      Termin rozpoczęcia ...01.09.2015r........., zakończenia ....01.09.2015r……...... spisu z natury.

6.      Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

5.      Przewodniczący ...Pleszkun Małgorzata......................................................................................

6.      Członek ....Setera Katarzyna.......................................................................................................

7.      Członek .... Gilewska Jolanta.......................................................................................................

8.      Członek …Piwowarek Marzena………………………………………………..………………………

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

7.      Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień ........31.08.2015r……….............

8.      Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

9.      Arkusze spisu wypełnia się w  2  egzemplarzach

10.  W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

11.  Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

12.  Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.

13.  Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

o    oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

o    przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

o    uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

14.  Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

15.  Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

16.  Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym przypada termin inwentaryzacji.

17.  Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

18.  Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

19.  Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

20.  Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

21.  Zarządzenie obowiązuje od dnia ...25.08.2015r.........

22.  Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................

(pieczątka jednostki)

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 44/15

   Z DNIA :  12  sierpnia  2015r.

Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

3.      Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia

.....Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu...........................................................................

4.      Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza)

...zdawczo-odbiorcza   w pok. Nr 10-11...zdający:  Bogdanowicz Bożena, Karaczun Justyna, Cerkanowicz Paweł ...przyjmujący: Bogdanowicz Bożena, Karaczum Justyna, Sklizmunt Justyna, Cerkanowicz Paweł………………………………………………………………………………………

5.      Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego:  środki trwałe, pozostałe środki trwałe......

6.      Termin rozpoczęcia ...14.08.2015r........., zakończenia ....14.08.2015r……...... spisu z natury.

7.      Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

9.      Przewodniczący ...Pleszkun Małgorzata......................................................................................

10.  Członek ....Krystkiewicz Mariola...................................................................................................

11.  Członek .... Gilewska Jolanta.......................................................................................................

12.  Członek …Piwowarek Marzena………………………………………………..………………………

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

8.      Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień ........14.08.2015r……….............

9.      Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego

10.  Arkusze spisu wypełnia się w  2  egzemplarzach

11.  W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny stanu zapasów

12.  Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

13.  Po zakończeniu spisu komisja nie będzie dokonywać wyliczenia wstępnego.

14.  Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:

o    oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

o    przeprowadzenia protokolarnej kasacji środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

o    uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

15.  Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, na który przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

16.  Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

17.  Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym przypada termin inwentaryzacji.

18.  Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych, powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

19.  Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

20.  Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

21.  Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

22.  Zarządzenie obowiązuje od dnia ...12.08.2015r.........

23.  Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi Instrukcja inwentaryzacyjna

 

 

Dyrektor

Aneta Szpytma

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Teresa Kisiel
Źródło informacji:Jarosław Choroszy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Choroszy
Data wprowadzenia:2015-09-09 10:11:42
Opublikował:Jarosław Choroszy
Data publikacji:2015-09-09 10:15:54
Ostatnia zmiana:2015-09-09 10:16:10
Ilość wyświetleń:1874