Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. ŚWIADCZENIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA RZECZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ W 2014 ROKU

 

orzeczenie sprawy: MOPS/DPS/MP/341-4/2013                                         Lubań, dnia 26-11-2013

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Na podstawie  art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych na rzecz osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań w 2014 roku, w wyniku czynności udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami art.91 ust.1 w/w ustawy wybrano  ofertę Nr 3 złożoną przez

,,SERWIS KADR”

TOMASZ MAZUR

uL. Iłżecka 20

27-400  Ostrowiec Świętokrzyski

 

z ceną za 1 godzinę usług opiekuńczych 10,50 zł brutto  (słownie złotych: dziesięć  50/100).

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że Wykonawca, który złożył ofertę Nr 3 spełnia warunki określone w SIWZ. Oferta Nr 3 została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru – oferta z najniższą ceną.

 

Jednocześnie  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu  złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę

Łączna punktacja ofert przy jednym kryterium

oceny ofert:  Cena  – 100%

1

Zakład  Usług Opiekuńczych ,,RUT”

Bogumił Szymański

Glinno 4

58-320 Walim

297,18  pkt

2.

TELEmedica s.c.

Zagruszany 52

16-060  Zabłudów

Oferent  wykluczony z postępowania i oferta odrzucona

3.

,,SERWIS KADR”

TOMASZ MAZUR

uL. Iłżecka 20

27-400  Ostrowiec Świętokrzyski

300,00 pkt

4.

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄD OKRĘGOWY

ul. Jana Pawła II 7

58-506 Jelenia Góra

286,35 pkt

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych jednocześnie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie  art.24 ust.2 pkt 4 wykluczono następującego Wykonawcę a jego oferta na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp podlega odrzuceniu:

 

1.TELEmedica s.c.

Zagruszany 52

16-060 Zabłudów

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

1.Do oferty nie załączono dowodów (poświadczeń) lub oświadczeń potwierdzających, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Przedłożone poświadczenie (referencje) wydane zostało przez Zleceniodawcę w trakcie wykonywania usług na rzecz podmiotu, natomiast poświadczenie powinno być wydane przez podmiot na rzecz, którego były wykonywane usługi po zakończeniu realizacji tych usług. Na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, w wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów.  Tym samym wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.

Przyjęte przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Brak dowodów lub oświadczenia wykonawcy potwierdzających należyte wykonanie zrealizowanych usług, nie pozwala zamawiającemu na przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji mającej na celu ustalenie, czy wykonawca wypełniał należycie swoje obowiązki do końca trwania ich realizacji, a zatem prawidłowo realizował obowiązki i wypełniał swe zobowiązania zgodnie z ich treścią.

Przy ocenie warunku Posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający nie dysponował dokumentami, które potwierdzają spełnienie tego warunku. Zgodnie z zapisami siwz i ogłoszenia o zamówieniu:

,, Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę:

a)        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane sporządzone przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 3 do SIWZ.

b)      dowody (poświadczenia) potwierdzające, czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wykonawca winien złożyć oświadczenie, że usługi wykonał należycie.

 

2. W złożonej ofercie brak jest informacji dotyczących doświadczenia zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, w wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów.  Tym samym wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 2 lata pracy jako opiekun.

Przyjęte przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Brak oświadczenia wykonawcy potwierdzających że wymienione w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają minimum 2 lata pracy jako opiekun, nie pozwala zamawiającemu na przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji mającej na celu ustalenie, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Przy ocenie warunku Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie przedstawił pełnych informacji w przedłożonych dokumentach, które potwierdzają spełnianie tego warunku.

,,Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (minimum 2 lata pracy jako opiekun), nie karane oraz dysponujące dobrym zdrowiem umożliwiającym  wykonywanie prac opiekuńczych.

Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę:

a)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika Nr 4 do SIWZ.”.

 

3. Ponadto w złożonej ofercie brak jest listy podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że wykonawca nie  należy do grupy. Na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, w wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów.  Tym samym wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

,,W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – sporządzoną przez Wykonawcę samodzielnie lub  z wykorzystaniem załącznika Nr 6 do SIWZ”.

 

Wobec powyższego na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp zmawiający wyklucza wykonawcę - TELEmedica s.c. Zagruszany 52 16-060 Zabłudów z postępowania o udzielnie zamówienia, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp.

  

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaniu
Beata Jurak

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2013-11-26 14:04:29
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2013-11-26 14:07:06
Ostatnia zmiana:2013-11-26 14:11:52
Ilość wyświetleń:1637
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
PLAC LOMPY 1, 59-800 LUBAŃ

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij