Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOT. WYK. MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH PLAKATÓW - NA POTRZEBY PROJEKTU "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" W 2012 ROKU

                                                                 

  

    Lubań, 19.07.2012 r.

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                            MOPS/D/341- 2   /12

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Plac Lompy 1, 59-800 Lubań 

(woj. dolnośląskie) zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu pn.: „WYKONANIE MATERIAŁÓW  

PROMOCYJNO - INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU 

 „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” W 2012 ROKU 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

w oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010

 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z „Wytycznymi w zakresie

 kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest:

                                                                     

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych na rzecz Zamawiającego:

 

- druk pięciu sztuk plakatów promocyjno – informacyjnych według projektu opracowanego przez Wykonawcę na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów POKL 2007 – 2013; z logo EFS, flagą Unii Europejskiej i nazwą projektu „Mam szansę być aktywnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2012. Format papieru: B2 (50 cm x 70 cm), gramatura min. 130 g, pełen kolor.

 

2.      Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 15 sierpnia 2012 r.

 

3.      Informacje o sposobie przygotowania oferty

a)      Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opisanej następująco:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu   

Lompy 1, 59-800 Lubań (woj. dolnośląskie)  

Oferta w postępowaniu na Wykonanie materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby projektu

  „MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM” W 2012 ROKU - plakaty

Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2012 r. godz. 1200

 

b)      Ofertę wraz z dokumentami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na w/w adres (przy czym liczy się data wpływu ofert), do siedziby Zamawiającego.

c)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

4.      Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Placu Lompy 1 w Lubaniu, pokój nr 13 (II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2012r. do godz. 1200.

5.      Sposób określenia ceny

1.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Wynagrodzenie w formularzu powinno być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (powiększone o należny podatek VAT). Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Ceny podane przez Wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają waloryzacji.

 

6.      Kryteria wyboru oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą – z najniższą ceną.

 

7.  Informacje ogólne                                                        

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi  oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pod numerem telefonu 75 6464496.

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

                                                                                      W imieniu Zamawiającego                             

                                                                            Dyrektor MOPS w Lubaniu

                                                                        Beata Jurak

 

Załączniki

zaproszenie (2MB)    
załącznik nr 1 oferta plakaty logo (150.4kB)    
załącznik nr 1 - oferta (138.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-07-19 17:42:27
Opublikował:Justyna Sklizmunt
Data publikacji:2012-07-19 17:52:47
Ostatnia zmiana:2012-07-23 14:22:39
Ilość wyświetleń:2664