Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 16/12 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2012

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

z dnia 10 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zmianą z dnia 19 stycznia 2012 r. poz .121), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego:

1.     Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2.     Zasady (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

1) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych;

2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z wykazem zbiorów danych tworzących księgi

    rachunkowe na informatycznych nośnikach danych;

4) Zakładowy Plan Kont.

 

§ 2.

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z

instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lubaniu.

 

§ 4.

 

Tracą moc Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu:

 

-  Zarządzenie nr 38/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady

   ( polityki) rachunkowości dla projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu 

   Społecznego.

-  Zarządzenie nr 39/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady

   ( polityki) rachunkowości,

-  Zarządzenie nr 7/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

    księgowych,

-  Zarządzenie nr 8/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad

   wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz wydatkowania środków  

   publicznych,

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 1 ust. 2 pkt  4, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

 

 

Załączniki

zarządzenie 16 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową MOPS Lubań (153.5kB)    
załacznik 1 do zarządzenia nr 16 obieg dokumentów (948.3kB)    
załacznik 2 do zarządzenia nr 16 polityka rachunkowości (474.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Justyna Sklizmunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Sklizmunt
Data wprowadzenia:2012-10-22 12:59:23
Opublikował:Małgorzata Konkiel
Data publikacji:2012-10-22 13:07:51
Ostatnia zmiana:2012-10-22 13:25:17
Ilość wyświetleń:5221